ពេលម៉ូដដ៏គួរឱ្យអាម៉ាស់បំផុតរបស់ចេននីម៉ាកខេធីធីគឺស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់នេះ - យកស្កុត

ជេនីនីម៉ាកខេធីធីបានរងនូវការខូចមុខងារតុរប្យួរខោអាវដោយខ្លួនឯងហើយវាគួរឱ្យអស់សំណើចណាស់។